Lịch thực hành Khóa K2402 (năm 2024 tháng 02):

L4SE-------------Thứ     L4SE-------------Thứ     5----7:15-8:15 (tiếp tục khóa trước)

L2SW------------Thứ 2, 5----8:15-9:15

 

L1SW-----------Thứ 3, 6 ----7:15-8:15

L4SW-----------Thứ 3, 6-----8:15-9:15 (mới lên từ L3)

L3SW-----------Thứ 3, 6-----9:15-10:15

Chú thích: L = Lớp. Các giờ là vào buổi tối.