Lịch thực hành Khóa 2023 Tháng 06:

 

L3SE------------Thứ 2, 5-----6:15-7:15

L4SE---------------Thứ 5------7:15-8:15

 

L2SE------------Thứ 3, 6-----6:15-7:15

L1SE------------Thứ 3, 6 ----7:15-8:15

L2UW-----------Thứ 3, 6-----8:15-9:15

L1UW-----------Thứ 3, 6-----9:15-10:15

 

Chú thích: L = Lớp. SE = Học sinh cấp 2, 3; UW = Sinh Viên, người đi làm. Các giờ là vào buổi tối.